ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS

Venujeme sa projekcii prakticky všetkých typov stavebných prác - novostavieb, rekonštrukcií (prestavby, prístavby, nadstavby, vstavby), interiérových úprav a pod.

Klientom poskytujeme kompletný architektonicko-projekčný servis od začiatku stavebného zámeru až do jeho úplného ukončenia. To znamená od odbornej spolupráce pri výbere vhodného územia pre výstavbu, zabezpečenie vydania základných podmienok pre výstavbu od dotknutých úradov a orgánov štátnej správy, cez projekčnú a inžiniersku činnosť a s nimi spojené vydanie územného rozhodnutia a najmä stavebného povolenia, až po sprostredkovanie povolenia na užívanie stavby (kolaudácia).

Naše portfólio, ktoré je podložené referenciami z každej z nasledujúcich oblastí, zahŕňa:

 • RODINNÉ DOMY A CHATY
 • OBČIANSKE STAVBY
 • PRIEMYSELNÉ STAVBY
 • ZASTAVOVACIE PLÁNY, URBANIZMUS
 • ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
 • HISTORICKÉ BUDOVY
 • INTERIÉRY
 • VÝROBA MODELOV

Z uvedeného portfólia zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie.

Architektonické a Urbanistické Štúdie

slúžia na overenie možnosti umiestnenia plánovaného stavebného zámeru / súboru stavieb v danej lokalite so základnými väzbami na okolie.

Ak človek nechce stavebný zámer realizovať v najbližšom čase, ale si len chce overiť, čo je možné realizovať na jeho pozemku a ako to bude vyzerať, tak potom je vhodné vypracovať len architektonickú štúdiu (bez ďalších fáz PD). Tá môže v budúcnosti slúžiť ako dobrý podklad pre samotný projekt. Štúdia sa môže realizovať aj v tom prípade, ak investor pozemok ešte nevlastní, ale ešte len uvažuje o jeho kúpe a chce dopredu vedieť, či je vhodné bývanie/podnikanie riešiť práve tam.

Projekty na Územné rozhodnutie

slúžia na vydanie právoplatného Územného rozhodnutia, ktoré hovorí o konkrétnych podmienkach umiestnenia objektu na pozemku a o podmienkach pripojenia na dopravné vybavenie a inžinierske siete. Projekt na ÚR je jednoduchší ako Projekt na SP a neobsahuje ani projekty všetkých profesií. Nie pri každej stavbe je potrebné riešiť aj Projekt na ÚR, resp. v niektorých prípadoch prebieha územné konanie zlúčené so stavebným (len pri stavbách menšieho rozsahu). Projekt na ÚR musí prejsť schvaľovacím procesom a po jeho schválení sa pristúpi k vypracovaniu projektu na SP.

Projekty na Stavebné povolenie

slúžia na vydanie právoplatného Stavebného povolenia, obsahujú projekty všetkých potrebných profesií. Pri jednoduchších stavbách, aj pri niektorých menších projektoch RD je to konečná fáza projektovej dokumentácie - Projekt na SP je možné vypracovať po dohode s investorom v takom rozsahu a podrobnosti, aby nahradil Projekt realizačný a realizačná dokumentácia už v tomto prípade nie je potrebná. V rámci projektu na SP pri realizáciách menšieho rozsahu (vrátane menších RD) býva zahrnutý aj potrebný vývoj projektu (konzultácie s investorom za účelom dosiahnutia optimálneho stavu jeho budúceho domova, požadované zmeny, poradenstvo a korekcie zámerov investora - tento vývoj projektu vlastne nahrádza architektonickú štúdiu).

Rozšírený Projekt na SP obsahuje navyše oproti základnému projektu:

 • pôdorys krovu je doplnený o výkaz materiálu drev. krovu (výkaz reziva)
 • výpis výplní (tabuľky všetkých fasádnych okien, dverí, vnútorných dverí, príp. okien)
 • výkaz stavebného materiálu - súhrn konštrukcií potrebných na vybudovanie hrubej stavby
 • podrobný výkres základov s umiestnením ležatých a zvislých rozvodov vody a kanalizácie
 • bleskozvod
 • 3D exteriérová vizualizácia

Realizačné projekty

sa vypracovávajú pre investora, neodsúhlasujú ich orgány štátnej správy, ani iné dotknuté organizácie. Realizačné dokumentácie sú vypracované podrobne, zobrazujú presné konštrukčné riešenie spolu s riešením technických sietí a zariadení. Realizačný projekt slúži ako podklad pre realizačnú firmu, je možné podľa neho stavebné dielo vyhotoviť. Realizačný projekt sa spravidla vypracováva pri stavbách väčšieho rozsahu (väčšie ako rodinné domy, príp. aj zložitejšie RD) a stavbách konštrukčno-technicky náročnejších.

Pri osobnej konzultácií vám radi poradíme, ktoré fázy PD bude vo vašom prípade potrebné vypracovať, pretože to nie je možné úplne zovšeobecniť a každý prípad je individuálny. Všeobecné podmienky pre potrebu vypracovania projektu na SP a projektov na ÚR sú uvedené v ČASTÝCH OTÁZKACH pri rodinných domoch a občianskych a priemyselných stavbách.

ZAMERANIE STAVIEB

Stavebné zameranie objektu (resp. jeho časti) je nevyhnutným krokom pred každou plánovanou rekonštrukciou, prístavbou, nadstavbou a pod. Spočíva v zameraní rozmerov všetkých dotknutých jestvujúcich konštrukcií priamo na mieste stavby a v následnom spracovaní týchto údajov (zdigitalizovaní), čím vznikne dokumentácia skutkového stavu objektu.

Stavebné zameranie zabezpečujeme pre realizácie, ktoré budeme projektovať (vtedy býva zameranie súčasťou komplexného projektového balíka), ale takisto vieme investorovi dodať aj jednostupňové zameranie bez ďalších projekčných prác. Takéto zameranie sa robí buď vtedy, ak investor plánuje stavebné práce v dlhšom časovom horizonte a zatiaľ mu stačí skutkový stav (na základe dokumentácie skutkového stavu sa o stavebnom zámere rozmýšľa oveľa lepšie a efektívnejšie ako bez presného zamerania), alebo v prípadoch, keď je potrebné len zameranie, hoci stavebné úpravy nie sú plánované (napr. zamerania historických objektov za účelom dokumentovania/archivovania ich stavu, legalizácia stavieb a prístavieb, ktoré boli vyhotovené bez stavebného povolenia, pasport stavby, zmena účelu využitia stavby, ku ktorej nejestvuje žiadna dokumentácia a pod.).

Výsledok zamerania (dokumentáciu skutkového stavu objektu) investorovi dodávame v tlačenej forme, aj elektronicky. Stavebné zameranie si nemožno mýliť so zameraním geodetickým, ktorého účelom je najmä správne zakresliť umiestnenie stavby na pozemku a v teréne, odstupy od susedných budov, komunikácií a pod. Toto zameranie vykonáva geodet a vieme ho na požiadanie investora sprostredkovať, príp. zabezpečiť celé.

PROJEKTY SÚVISIACE S ARCHITEKTÚROU

Projekty investorovi dodávame (samozrejme ak nie je požadované inak) kompletné, to znamená, že okrem časti Architektúra (Stavebná časť) bývajú jeho súčasťou všetky ostatné požadované súčasti. Tieto súčasti - projekty profesií, sú iné v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie (Dokumentácia na Územné rozhodnutie - DÚR, Dokumentácia na Stavebné povolenie - DSP, Realizačný projekt, a napr. pri štúdiách nebývajú projekty profesií potrebné). Hociktorý z ďalej uvedených projektov vieme investorovi dodať aj za predpokladu, že si u nás neobjedná kompletnú dokumentáciu. Zoznam projektov dodávaných našou firmou zahŕňa všetky profesie, ktoré musia byť súčasťou DÚR, DSP, i realizačných projektov. Najmä pri realizačných projektoch je to väčšinou na dohode medzi investorom a projektantom, ktoré profesie sa budú vypracovávať a tiež v akej podrobnosti.

Dodávané projekty/súčasti projektových dokumentácií *:

 • Architektúra
 • Statika
 • Zdravotechnika (rozvody pitnej vody a kanalizácie)
 • Dažďová kanalizácia, Vsakovacie objekty
 • Vykurovanie (všetky typy - plynové, elektrické, teplovzdušné, podlahové a pod.)
 • Elektroinštalácia, Bleskozvod, Verejné/Exteriérové osvetlenie
 • Plynoinštalácia
 • Vzduchotechnika, Chladenie
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby
 • Energetická hospodárnosť budovy (EHB)
 • Projekt sadových úprav - Záhradná architektúra
 • Dopravné projekty (Vjazdy, Spevnené plochy a komunikácie), Projekty rozkopávok verejných komunikácií
 • Projekty prípojok inžinierskych sietí (Voda, Kanalizácia, Plyn, NN)

* nie každý z týchto projektov je dodávaný ku každej PD, ich zoznam bude uvedený v cenovej ponuke a bude zohľadňovať typ stavby a stupeň PD

Okrem uvedených projektov je najmä pri novostavbách (ale aj v iných prípadoch, keď to vyžaduje situácia) potrebné projekčne riešiť aj prípojky jednotlivých inžinierskych sietí (IS): voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia.

INŽINIERING

Na prianie zákazníka zabezpečujeme inžiniersku činnosť - pred realizáciou (počas projektovania) aj počas realizácie stavebného diela. Inžinierska činnosť, alebo inžiniering, znamená odbremenenie investora od všetkých starostí súvisiacich s vybavením úradných povolení potrebných pred výstavbou a jeho zastupovanie pred dotknutými úradmi.

Inžiniering zabezpečuje dodanie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby, potrebných posudkov, prieskumov (príprava lokality pre výstavbu), zabezpečuje vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, investor je zastupovaný aj v kolaudačnom konaní až do vydanie povolenia na užívanie stavby.

STATICKÉ POSUDKY

Statika je veľmi dôležitá a neoddeliteľná súčasť projektov - či už realizačných, alebo na stavebné povolenie. Je štandardnou súčasťou stavebných dokumentácií a vyžaduje úzku spoluprácu projektanta a statika. Úlohou statika je navrhnúť také nosné konštrukcie, aby odolávali všetkým zaťaženiam a vplyvom, ale zároveň aby neboli predimenzované a tým pádom aj predražené. Úlohou architekta je statika usmerniť a dbať na to, aby nebola estetika úplne podriadená statickému riešeniu, ale aby sa navzájom dopĺňali a aby bolo riešenie funkčné, výzorovo pekné a konštrukčne správne.

Statika - podobne ako celá stavebná dokumentácia, môže byť v riešená v podrobnosti na SP (stačí na vydanie právoplatného stavebného povolenia, obsahuje dimenzie konštrukcií a základný statický výpočet), alebo v podrobnosti realizačnej (obsahuje dimenzie konštrukcií, statické výpočty a presne navrhuje aj spôsob, typ a dimenzie výstuže).

Statické posudky (podrobnosť je vecou dohody) zabezpečujeme aj pre klientov, ktorí si u nás neobjednali celý projekt.

AUTORSKÝ DOZOR STAVIEB

Ak si investor vyberie dodávku Projektu od našej spoločnosti, vieme mu poskytnúť autorský dozor počas výstavby. Tento dozor slúži na to, aby mal klient istotu, že sa bude naozaj stavať to, čo architekt navrhol a že sa bude dodržiavať projektová dokumentácia (PD) - tá vznikla na základe konzultácií medzi investorom a projektantom. Investor za ňu riadne zaplatil, má teda právo žiadať, aby realizačná firma postupovala podľa nákresov a pokynov v PD.

Intenzita návštev na stavenisku (autorský dozor občasný/stály) a ostatné podrobnosti sú vecou dohody, nakoľko nie každá stavba si vyžaduje rovnakú úroveň dozoru.

PORADENSTVO

Architekt je špecifické povolanie, ktoré si prirodzene vyžaduje komunikáciu s investorom. Dobré dielo je práve také, ktoré vzniklo postupným vývojom: základná idea investora - korekcia architekta - vypracovanie návrhu/štúdie - konzultácie s investorom a jeho pripomienky - finálny projekt. Tento vývoj je samozrejme zjednodušený, chceme tým ale povedať to, že bez vzájomnej komunikácie investora a architekta nie je dosiahnutý ten správny výsledok. Našim zákazníkom poskytujeme poradenstvo pri všetkých úrovniach projekčnej činnosti, od úvodných predstáv a hľadania vhodného pozemku, až po zabezpečenie všetkých povolení potrebných pre výstavbu a pomoc pri výbere realizačnej firmy.

VÝROBA MODELOV

Na lepšie znázornenie plánovaného zámeru investora slúžia 3D zobrazenia - môžu to byť buď vizualizácie vypracované na počítači (výstupom je obrázok), alebo fyzické modely. Tie sú vyrobené najčastejšie z materiálov ako kartón, papierová lepenka, balza, plast a pod. a poskytujú lepšie hmotové znázornenie ako počítačové vizualizácie. Na základe dohody s investorom vieme spracovať fyzické modely v rôznych mierkach, veľkostiach, podrobnostiach a cenových reláciách.